Kontrast
Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni
Strona głowna  /  Aktualności  /  Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
data dodania: 2020-10-02 14:08:36

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochnia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:http://przedszkole1bochnia.dlaprzedszkoli.eu/

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28.

Dane teleadresowe jednostki

Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni
ul. gen. T. Jakubowskiego 12
32-700 Bochnia
tel.14 611 60 94

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia:

 • przełącznik kontrastu
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych
 • strona jest responsywna, automatycznie dostosowuje się do rozdzielczości i orientacji ekranu
 • częściowe podświetlenie linków
 • cel łącza/linku (w kontekście)
 • widoczny fokus na stronie
 • ustawienia języka strony (PL)
 • poprawne przyjmowanie fokusa na komponent
 • zapewnienie przycisków przesyłania

Treści niedostępne:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty  (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak tekstu alternatywnego dla zamieszczonego obrazka.

Wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone
  na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola nr 1 w Bochni można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Osoba do kontaktu: Marlena Rynowska- Wołos/Katarzyna Cieśla
Adres e-mail: cieslakatarzyna@wp.pl
nr tel. 14 612 60 94
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Marlena Rynowska- Wołos, adres poczty elektronicznej: cieslakatarzyna@wp.pl
Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 14 612 60 94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Przedszkola nr 1,  ul. gen. T. Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia

 • Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola tj. 6.30- 16.30. Należy pokonać 7 schodów, drzwi otwierane są ręcznie,szerokość drzwi wejściowych dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Boczne drzwi mogą być udostępnione dla osoby niepełnosprawnej, będzie trzeba pokonać 4 schody, drzwi otwierane są ręcznie, szerokość drzwi wejściowych dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.
 • W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 • W budynku nie ma windy osobowej, pochylni podjazdów, platform.
 • Przed budynkiem przedszkola jest miejsce postojowe, nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3