Kontrast
Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W BOCHNI
  • Lokalizacja

    Miejskie Przedszkole nr 1 zostało założone 1 IX 2008 r. Budynek przedszkola zlokalizowano przy ulicy gen. T. Jakubowskiego 12, tuż obok budynków PSP nr 7 i Gimnazjum nr 2.

Oddziały

   W roku szk. 2008/2009, czyli w pierwszym roku swojej działalności było to przedszkole z czterema oddziałami dla dzieci w wieku 3- 6 lat. W roku 2009 r. pośrednio dzięki pozyskanym środkom i realizacji projektu UE w przedszkolu utworzono piąty oddział dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Struktura organizacyjna

W każdym z pięciu oddziałów przedszkolnych zatrudnionych jest po 2 nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W grupach dzieci 3 i 4- letnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela.
W pozostałych oddziałach pracę nauczycieli pod względem bezpieczeństwa wspiera pracownik obsługi- woźna oddziałowa, która dba o porządek i utrzymanie higieny w powierzonych jej oddziałach, uczestniczy w organizowanych wycieczkach i spacerach. W przedszkolu zatrudniony jest konserwator, który dokonuje bieżących napraw i usterek, konserwuje sprzęt i pielęgnuje rośliny na placu zabaw. Dba o bezpieczeństwo. Dostarczone przez ajenta stołówki z sąsiedniego Gimnazjum nr 2 posiłki wydaje dzieciom pracownik zatrudniony na stanowisku pomoc kuchenna. Posiłki te są zamawiane w drodze przetargu. W przedszkolu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dodatkowo udziela dzieciom logopeda i psycholog. W ramach zajęć dodatkowych bezpłatnych zatrudniony jest ksiądz katecheta.

Baza dydaktyczna- realizacja projektu UE

Przedszkole posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, wzbogaconą dzięki realizacji projektu UE współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Bocheńskie przedszkolaki- inwestycja w przyszłość”. Projekt ten był realizowany od 1. IX 2008 roku do 31.VIII 2011 r. Obejmował 3 oddziały dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Jego realizacja przyczyniła się m. in. do wymiany wyposażenia przedszkola na nowe, ergonomiczne meble, stoliki i krzesełka dla dzieci. Zakupiono nowe wykładziny na sale, wymienione zostały również lampy w  oddziałach objętych projektem, wyremontowano pomieszczenie kuchenne, zakupiono liczne zabawki, gry edukacyjne, sprzęt do aktywności ruchowej, instrumenty muzyczne, sprzęt i materiały biurowe, liczne środki i narzędzia do zajęć plastycznych. Dzięki tak pozyskanym oszczędnościom w budżecie placówki w roku 2010 możliwe było utworzenie, dodatkowego oddziału dla dzieci. Realizacja projektu zakładała refundację wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników: nauczycieli (5 etatów) i pomocy nauczyciela (1 ½ etatu). Jesienią 2009 r. pozyskano środki w ramach realizowanego projektu na kolejną modernizację placu zabaw- jego dodatkowe wyposażenie. Został on też dodatkowo i już w pełni wyposażony w ramach środków budżetowych. W 2009 roku wymieniono również wyposażenie szatni- tzn. zakupiono nowe meble dla dzieci. Jednym z głównych celów projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci. Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym jeszcze przez długie lata będą one miały możliwość spędzić czas w sposób bardziej atrakcyjny, wykorzystując do swych zabaw, zabawki o wysokiej jakości, a poprzez korzystanie z bogato i bezpiecznie wyposażonego placu zabaw będą miały możliwość rozwijać swą motorykę i umiejętności społeczne bawiąc się na świeżym powietrzu.

Remonty

W sposób bieżący prowadzone są prace z zakresu konserwacji i napraw. Od roku 2008 przeprowadzono wiele gruntownych remontów sal i pomieszczeń oraz terenu wokół budynku. Ich wykaz stanowi załącznik sprawozdań budżetowych. Sukcesywna wymiana urządzeń, modernizacje i prace remontowe to wynik uczynionych starań, aby przedszkole było miejscem bezpiecznym i przyjaznym zarówno dla dzieci jaki i kadry przedszkola. Wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki wsparciu samorządu lokalnego w tak krótkim czasie zmodernizowano plac zabaw, przeprowadzono remonty 8 łazienek w tym 5 dla dzieci, zmodernizowano pomieszczenia do mycia naczyń i wydawania posiłków, zmodernizowano inne pomieszczenia. Dużym atutem naszego przedszkola z uwagi na bezpieczeństwo dzieci jest fakt, że przedszkolne sale są przestrzenne i jasne, a łazienki dla dzieci znajdują się przy salach dydaktycznych. Jedną z istotnych inwestycji przeprowadzonych w tym czasie była też zmiana zagospodarowania przestrzennego byłego korytarza, który został wykorzystany i adoptowany celem otwarcia nowego oddziału dla dzieci. Z kolei w roku 2011 zostały gruntownie wyremontowane główne schody wejściowe do budynku przedszkola, wtedy też wykonano remont ostatniej z łazienek dla dzieci, wraz z cyklinowaniem parkietu w sali oddziału i malowaniem ścian w 2 salach dla dzieci i w kancelarii. Przez wszystkie te lata kompleksowo doposażano przedszkole w nowe meble i inne wyposażenie, wymieniano stare nieczynne drzwi ewakuacyjne na nowe i sprawne, bardziej szczelne, bezpieczne i ciepłe, przez które też pada więcej światła do wcześniej tylko sztucznie oświetlanych pomieszczeń. Ponadto w oknach sal dla dzieci założono rolety zabezpieczające sale przed nadmiernym nagrzewaniem się w okresie letnim, wymieniono liczne karnisze, założono nowe barierki na schodach i zamontowano zabezpieczenia służące przeciwdziałaniu samowolnemu oddaleniu się dziecka i zejściu np. po schodach. Zostały też zagospodarowane w inny sposób byłe zaplecza gospodarcze, w których obecnie znajdują się m. in. dwie leżakownie. Dużym atutem przedszkola jest zamontowany monitoring przy drzwiach. Co roku dokonuje się niezbędnych specjalistycznych przeglądów budynku i jego urządzeń m. in. w celu planowania kolejnych remontów i napraw oraz sporządzenia stosownych wniosków i sprawozdań na potrzeby organu prowadzącego. I tak np. w obecnym roku 2012 w ramach budżetu miasta zaplanowano odwodnienie i izolację ściany od strony placu zabaw z uwagi na przeciek wód gruntowych do kanałów ciepłowniczych, po wykonaniu tych prac zostaną naprawione przejścia chodnikowe. Z kolei w okresie zimowym została przeprowadzona modernizacja w zakresie oddzielenia rur ciepłowniczych i założenia osobnej instalacji na potrzeby budynku przedszkola.

Inwestycje np. Plac zabaw

Przedszkolny plac zabaw jest bardzo dobrze wyposażony, wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Na placu rosną posadzone przez zespół pracowników przedszkola w 2008 r. drzewka i inne rośliny, sukcesywnie dosadzane dzięki efektywnej współpracy i życzliwości rodziców. Dodają one mu uroku i pozwalają na prowadzenie wraz z dziećmi obserwacji przyrodniczych. Dzieci mają zapewnione bezpieczne miejsce na swobodne zabawy na świeżym powietrzu. Plac jest ogrodzony i oddalony od drogi.

  • Wycieczki
Z dziećmi często odbywamy wycieczki podczas, których poznają one najbliższe okolice i miasto, uczą się zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i prowadzą różne obserwacje przyrodnicze. Organizujemy również dla nich wycieczki dalsze poza miasto, w tym m. in. do Krakowa i do gospodarstw agroturystycznych. Plan wycieczek zawsze analizujemy z rodzicami podczas zebrań, a w razie potrzeby wspólnie modyfikujemy.

Tradycja przedszkola

W przedszkolu odbywają się cykliczne uroczystości wewnątrzprzedszkolne zgodnie z harmonogramem imprez podanym do ogólnej wiadomości na tablicy ogłoszeń. Systematycznie prowadzimy „Kącik dla Rodziców”, informując ich o bieżących wydarzeniach. Co najmniej 2 razy w roku organizowane są grupowe spotkania z rodzicami. Dzieci biorą udział w organizacji występów na różne okazje. Podczas nich prezentują zdobyte umiejętności i talenty. Jeden raz w miesiącu odbywają się przedstawienia teatralne. Coroczną tradycją przedszkola jest organizacja Ślubowania Przedszkolaka, Dnia św. Mikołaja, Balu karnawałowego i Dnia Rodziny. Obchodzimy również uroczyście Dzień Babci i Dziadka. Dbając o bezpieczeństwo dzieci i ich pełny rozwój współpracujemy m. in. z Policją, Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Domem Kultury, bibliotekami, Muzeum St. Fischera i innymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. Dzieci uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi i różnorodnych konkursach, akcjach i kiermaszach. Wysoko cenimy sobie dobrą współpracę z Rodzicami i lokalnym środowiskiem. Nasza praca jest dodatkowo dokumentowana poprzez zapiski w kronice przedszkola i stronę internetową w tym: http://www.przedszkolaki.umbochnia.pl/. Dbając o wysoką jakość naszej pracy w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego przeprowadzamy ewaluację naszych działań pozyskując informacje z różnych źródeł, a w szczególności od rodziców np. o tym co jest mocną stroną naszej pracy, co warto zmodyfikować i co należy kontynuować? Informacje te pozyskujemy m. in. poprzez badania ankietowe. W ten m. in. sposób stwarzamy rodzicom możliwość współdecydowania w sprawach przedszkola. Przedszkole aktywnie realizuje funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, korzysta w tym celu z zasobów środowiska lokalnego, a rodziców i innych partnerów przedszkola zgodnie ze swoją koncepcją pracy postrzega, jako najlepszych sojuszników w wychowaniu dzieci. Plan imprez i uroczystości zawsze analizujemy z rodzicami podczas zebrań, a w razie potrzeby wspólnie modyfikujemy.

Zajęcia dodatkowe

Na wniosek Rodziców w przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe, w ramach, których prowadzone są m. in. zajęcia z: języka angielskiego, rytmiki i zajęcia taneczne. Rozwój dzieci wspiera swoją pracą nauczyciel logopeda i psycholog. Dzieci z trudnościami otrzymują dodatkowe wsparcie w ramach prowadzonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Dzieci mają zapewnioną możliwość uczestniczenia w zajęciach z religii. Oferta zajęć dodatkowych jest analizowana i modyfikowana stosownie do potrzeb i możliwości dzieci oraz rodziców.


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25