Kontrast
Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
                                             "Przedszkole
jest dla dziecka pierwszym miejscem nabywania doświadczeń
w instytucjonalnie zorganizowanym środowisku
i w celowo zaplanowanym procesie".

 

Oferta edukacyjna
W przedszkolu zapewniamy dzieciom, jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno- społecznych.

 W codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej dbamy o:

- rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,

- różnorodną aktywność twórczą dziecka,

- zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,

- możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,

- interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.

Oferujemy:

- różnego rodzaju imprezy i zabawy wewnątrzprzedszkolne np:

 • Uroczyste Pasowanie na Żaka Przedszkolaka dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola

 • Mikołajki,

 • Spotkania Wigilijne,

 • Jasełka,

 • Dzień Babci i Dziadka,

 • Bal karnawałowy,

 • Uroczyste Powitanie Wiosny,

 • Dzień Mamy i Taty,

 • Dzień Dziecka,

 • Święto Rodziny- organizowane w formie pikniku,

 • itp.

- organizujemy:

 • liczne, atrakcyjne, edukacyjne wycieczki bliższe i dalsze;

 • spacery po mieście i najbliższej okolicy;

 • zajęcia muzealne i biblioteczne;

 • przedstawienia teatralne i koncerty oraz różne występy dla dzieci;

 • spotkania z ciekawymi ludźmi.

- dbamy o udział dzieci w różnorodnych konkursach i przeglądach (muzycznych, plastycznych, teatralnych, recytatorskich itp.), organizowanych zarówno przez placówkę, jak i inne przedszkola oraz instytucje pozaprzedszkolne,

- w przedszkolu organizowane są również:

 • zajęcia otwarte dla rodziców,
  spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich i ich rodziców,
  kiermasze świąteczne np. aukcja kartek świątecznych wykonanych przez dzieci,

- przedszkole bierze czynny udział w akcjach charytatywnych np. "Góra Grosza", zbieranie nakrętek, wewnątrzprzedszkolnych związanych ze świętami oraz ekologicznych np. zbiórce zużytych baterii;

- zajęcia dodatkowe: rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, taniec, religia, zajęcia logopedyczne i z psychologiem są organizowane na wniosek rodziców, a ich oferta modyfikowana w miarę potrzeb.

Wychowaniem przedszkolnym w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Bochni objęte są dzieci w wieku 3- 6 lat. Dzieci, w wieku 5 i 6 lat realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 
W przedszkolu realizujemy podstawowe cele wychowania przedszkolnego, które określone są przez MEN w podstawie programowej i są to dla nas:
 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

  Wspomaganie rozwoju, wychowanie i edukacja przedszkolaków odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującą podstawą programową, realizowaną w warunkach bezpiecznych i przyjaznych dla dzieci o co bardzo dbamy.

Wszystkie wyżej określone cele są realizowane w następujących obszarach (zakresach) działalności wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej przedszkola (z koniecznym uwzględnieniem realnych możliwości wspomagania dzieci w ich rozwoju, w warunkach przedszkolnych):

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę– dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę– muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9. Wychowanie przez sztukę– różne formy plastyczne.

10.Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.


  Nauczyciele przedszkola rozwijają u dzieci wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w zakresie poszczególnych obszarów tam określonych. Tekst podstawy programowej udostępniamy rodzicom poprzez wywieszenie w „Kąciku dla Rodziców”, a zagadnienia związane z realizacją podstawy programowej zawsze wspólnie omawiamy z rodzicami podczas zebrań grupowych

 

   W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele w naszym przedszkolu:

1. systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu;

2. zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

3. informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych i łagodzenia trudności, na jakie dzieci natrafiają;

4. zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci”.

Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentują je, przeprowadzają analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Zgromadzone informacje pomagają:

1. rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

2. nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

3. pracownikom poradni psychologiczno- pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 W codziennej pracy z naszymi dziećmi nauczycielki organizują proces wychowawczo- dydaktyczny i opiekuńczy dziecka, zaspakajają jego potrzeby i zapewniają mu dobrą zabawę integrując różnorodne, sprawdzone w pedagogice przedszkolnej metody:

 • czynne (metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowana własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń),
 • słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa),
 • percepcyjne (obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki).

Zabawy badawcze, doświadczenia, ukierunkowane i zaplanowane obserwacje przyrodnicze, wycieczki rozbudzają ciekawość poznawczą i inspirują dzieci do działania.

Aktywność i twórcze myślenie są kształtowane poprzez stosowanie nowoczesnych metod aktywizujących w tym np.:

• elementów metody gimnastyki twórczej: Rudolfa Labana, Carla Orfa, Alfreda i Marii Kniessów, Weroniki Sherborne (Metoda Ruchu Rozwijającego), Paula Dennisona (Kinezjologia Edukacyjna);

• elementów metod stymulujących postawę i myślenie twórcze: techniki Celestyna Freineta, drama, metoda Pedagogiki Zabawy (zabawy ruchowe i tańce integracyjne), muzykoterapia, bajkoterapia.

 Katarzyna Cieśla

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25