Kontrast
Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni
Strona głowna  /  Plany współpracy
Plany współpracy

Załącznik nr …

do Planu pracy
Miejskiego Przedszkola nr 1
w Bochni
na rok szk. 2019/2020

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI DZIECI
w roku szk. 2019/2020

Zadania zaplanowano
w szczególności w zakresie

Sposób i formy realizacji

Termin/sposób monitorowania/uwagi
o realizacji

 

Planowanie rozwoju przedszkola

·         Kwestionariusz współpracy z rodzicami – ankieta wzajemnych oczekiwań,

·         zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola i innymi dokumentami,
w tym nową podstawą programową

·         bieżące informowanie rodziców o planach wychowawczo- dydaktycznych.

 

 

 

 

 

wrzesień 2019

i w sposób bieżący

 

·         Sprawozdania;

·         Protokoły;

·         Listy obecności;

·         Ankiety;

·         Obserwacja i rozmowy

·         Opracowanie gazetek,

·         Folderów;

·         Informacji;

·         Dokumentacja pracy N-li i specjalistów

 

·         Uchwały Rady Rodziców, sprawozdania, protokoły

 

·         inne

 

 

 

Wspieranie mechanizmów uczenia się dziecka – stymulowanie wyobraźni, zachęcanie
do rozwiązywania problemów

 • Zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie zadań przedszkola oraz spodziewanych efektów rozwojowych uzyskanych przez dziecko
  na zakończenie edukacji przedszkolnej,
 • wykaz programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku,
 • organizowanie działań wynikających z założeń podstawy programowej i realizowanych programów wychowania przedszkolnego,
 • planowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie sytuacji stanowiących zagrożenie dla dziecka,
 • wzmacnianie właściwych zachowań poprzez stosowanie akceptowanego
  przez społeczność przedszkolną systemu nagród i kar,
 • praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – przedstawienie celów pracy indywidualnej i grupowej z dzieckiem,
 • organizacja zajęć otwartych, warsztatów,
 • udział rodziców w wycieczkach,
 • pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości,
 • włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców,
 • przekazanie rodzicom informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole,
 • prezentacja ważnych informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców, folderach
  i stronie internetowej.

Organizacja pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej dla dzieci i rodziców

·         Przedstawienie celu, sposobów i zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

·         informowanie rodziców o potrzebie organizowania pomocy psychologiczno—pedagogicznej oraz o postępach dziecka,

·         kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceń nauczyciela
 i specjalisty,

·         obserwacja dzieci pod kątem wyłonienia indywidualnych potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej- monitorowanie indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;

 • rozmowy z rodzicami na temat ich obaw, obserwacji, niepokojących zachowań dzieci- Formy pomocy psychologiczno ped. dla rodziców sposób i zakres
  ich organizacji.

 

 

Wspieranie zaangażowania
 i aktywności dzieci poprzez organizację wspólnych  rodzicami

działań w tym imprez i wydarzeń przedszkolnych na rzecz rozwoju
 i aktywności dzieci oraz kształtowania pozytywnych postaw.

 

Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  pozytywnych postaw,

zachęcanie do udziału w życiu społecznym przedszkola i grupy rówieśniczej.

Przedstawienie Rodzicom Planu głównych zamierzeń Planu pracy przedszkola;

Wspólne ustalenie realizacji przyszłych działań;

Opracowanie i udostępnienie Rodzicom do zapoznania się z Harmonogramem m.in.:

1.      Przedszkolnych Imprez i uroczystości;

2.      Planów wycieczek bliższych i dalszych;

3.      Harmonogramu przedstawień teatralnych, pokazów i warsztatów dla dzieci.

 

Uzgodnienie form i zasad współpracy z rodzicami- Program współpracy.

 

Omówienie Regulaminu Rady Rodziców.

 

Bieżące informowanie Rodziców na temat zamierzeń dydaktycznych przedszkola.

 

Zachęcenie do współpracy i podziękowanie za dotychczasową pomoc.

 

Sprawozdania;

Protokoły;

Listy obecności;

Ankiety;

Obserwacja i rozmowy

wywiady

Opracowanie gazetek,

Folderów;

Informacji;

Dokumentacja pracy N-li
i specjalistów

 

Uchwały Rady Rodziców, sprawozdania, protokoły

 

inne

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr …

do Planu pracy
Miejskiego Przedszkola nr 1
w Bochni
na rok szk. 2017/2018

Plan współpracy przedszkola ze szkołami podstawowymi

Termin

Zadania i sposoby realizacji

Osoby odpowiadające-
ze strony przedszkola/
zaproszone

do realizacji zadania-
ze strony szkoły

Miejsce realizacji zadania

Sposób kontroli/monitorowania

 

wrzesień 2017

·         Nawiązanie kontaktu z Dyrektorami Szkół i nauczycielami klas I–III- opracowanie Ankiety dotyczącej badania losów absolwenta, pozyskanie danych i opracowanie wyników.

·         Dopracowanie szczegółów harmonogramu współpracy.

Nauczyciele grupy V
P. Agnieszka Rodzaj

Szkoła
podstawowa

Wypełnienie ankiety

Sprawozdanie N-la

 

 

wrzesień 2017

·         Przekazanie Dyrektorom szkół informacji dotyczących dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w MP1

w roku szk. 2017/2018

K. Cieśla

Przedszkole

 

Sporządzenie informacji.

 

23.10.2017 r.

Współpraca przedszkola
i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bochni

w ramach nadzoru pedagogicznego i pomocy psychologiczno- pedagogicznej w obszarze wspomaganie pracy N-li, poprzez udostępnienie pomieszczeń szkoły- sala gimnastyczna
celem realizacji szkolenia dla N-li w ramach przedszkolnej Rady Pedagogicznej

Dyrektorzy we współpracy
z Doradcą metodycznym
i ośrodkiem doskonalenia
N-li

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

w Bochni

 

Wyniki i wnioski
 z nadzoru

05.12.2017

Współpraca przedszkola
i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bochni

Zaproszenie na przedstawienie gr. III i V

N-le gr. III i V

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

w Bochni

 

Kronika przedszkolna.

Dyplom podziękowanie dla Dyrekcji szkoły.

 

styczeń 2017

Współpraca przedszkola i szkoły w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej
i pracy z dzieckiem zdolnym

 Udział dziecka w miejskim konkursie organizowanym przez szkołę -
Kolęd i pastorałek:

Kolęduje Tobie moje serce

Nauczyciele i dyrekcja szkoły we współpracy
z nauczycielami
i dyrektorem przedszkola

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

w Bochni

 

Sprawozdanie N-li przedszkola z udziału dziecka w konkursie.

Kronika przedszkolna.

Dyplom dziecka.

Podziękowanie.

Informacje w gazecie
lub na stronie internetowej szkoły.

Informacja na stronie przedszkola

 

luty/marzec 2018

·         Zapoznanie dzieci przedszkolnych ze starszymi kolegami z młodszych klas szkoły podstawowej,

·         zapoznanie z nauczycielami ze szkoły,

·         poznanie drogi do szkoły, oglądanie budynku szkoły i otoczenia z zewnątrz,

·         oglądanie wybranych pomieszczeń szkolnych np. szatni, świetlicy, stołówki szkolnej, sala gimnastyczna;

·         wizyta w bibliotece szkolnej

Nauczyciele
grup przedszkolnych III- V

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

w Bochni

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

w Bochni

 

 

 

luty/marzec 2018

·         Nabór dzieci do klasy I szkoły podstawowej- udostępnienie w przedszkolu plakatów i ulotek

·         Dotyczących prowadzonych działań promocyjnych przez szkoły w ramach naboru dzieci tzw.

„Dni Otwartych”

Dyrektorzy

Szkół i Przedszkola

Przedszkole

z wykorzystaniem sporządzonych
przez szkoły materiałów informacyjnych

 

 

Obserwacja.

Rozmowa.

 

marzec/kwiecień 2018

Współpraca przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Bochni

w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej
i pracy z dzieckiem zdolnym

 Udział dziecka w międzyszkolnym konkursie organizowanym przez Szkołę:

……………………………………………………

Nauczyciele szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

w Bochni

 

Sprawozdanie N-li przedszkola
 z udziału dziecka w konkursie.

Kronika przedszkolna.

Dyplom dziecka.

Podziękowanie.

Informacje w gazecie lub na stronie internetowej szkoły.

 

czerwiec 2018

 

·         Podsumowanie współpracy ze szkołami w tym przeprowadzonych działań z zakresu programu adaptacji dzieci i pracy z dzieckiem zdolnym.

Nauczyciele grup przedszkolnych

Przedszkole

 

Informacja na stronie przedszkola.

Sprawozdanie N-li przedszkola
z realizacji zadań- Analiza i ocena.

 

Dokonano uzgodnień:

 

 1. Wyrażam zgodę: ……………………………………………………………..…………………………

 

Załącznik nr …

do Planu pracy
Miejskiego Przedszkola nr 1
w Bochni
na rok szk. 2017/2018

Plan współpracy przedszkola z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz edukacji

Termin

Zadania i sposoby realizacji

Osoby odpowiadające-
ze strony przedszkola

 

 

Sposób kontroli/monitorowania

Uwagi o realizacji

 

Zgodnie
z harmonogramem opracowanym
 przez zespół

Wnioskami np. dyrektora

Pismami przychodzącymi

i bieżącymi potrzebami

Nawiązanie kontaktu i współpraca z instytucjami
w szczególności:

 • Straż miejska
 • Straż Pożarna
 • Ratownicy Medyczni
 • Policja
 • Biblioteka
 • Muzeum
 • Szkoła Muzyczna
 • Sanepid.

·         Dopracowanie szczegółów harmonogramu współpracy.

Edyta Kostańska- Kostoń

w ramach zespołu
ds. współpracy
ze środowiskiem lokalnym

ankiety

Sprawozdanie N-li

Harmonogram współpracy i prac zespołu

Kronika przedszkolna.

Podziękowanie.

 

 

Zgodnie

z harmonogramem opracowanym
 przez zespół

Wnioskami dyrektora

Pismami przychodzącymi

i bieżącymi potrzebami

Współpraca przedszkola i Poradni psychologiczno- ped. ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 

Porady, konsultacje, prelekcje, spotkania z rodzicami, interwencje

Wspomaganie

 

P. Agata Gajewska
i dyrektor

Nauczyciele grup

 

Plan współpracy przedszkola  z Poradnią

Sprawozdania koordynatora

Pisma

Wnioski

Listy obecności

Kronika przedszkolna.

Podziękowanie.

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-11-17