Kontrast
Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni
Strona głowna  /  Rada Rodziców
Rada Rodziców

2018/2019

Uchwała nr 1 i 2/2018/2019 Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 1 w Bochni  

 

 

 

2017/2018

Zaproszenie.

 

Dyrektor zaprasza
Przedstawicieli Rady Rodziców
na zebranie, które zaplanowano
na 27 listopada 2017 r.

o godzinie 17.30.

 

W planie zebrania m. in.:

 1. Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Rodziców.
 2. Zaopiniowanie Planu Finansowego na rok 2018.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie Funduszu Rady Rodziców.
 4. Przekazanie ogólnych informacji dotyczących m. in.:
 1. Dnia św. Mikołaja,
 2. Wigilii grupowych,
 3. Balu Karnawałowego,
 4. Dnia Babci i Dziadka itp.
 1. Wnioski w sprawie oceny pracy nauczycieli.
 2. inne według potrzeb zgłoszonych do ustalenia m. in. przez Rady Oddziałowe.

 

Planowany czas trwania do 1,5 godz.

 

MP1.001.1.2017

Uchwała nr 1/2017/2018

Rady Rodziców

Miejskiego Przedszkola nr 1

w Bochni

z dnia: 19 września 2017 roku

 

w sprawie: ustalenia składu Rady Rodziców oraz Rad Oddziałowych.

    Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59) oraz § 3 Regulaminu Rady Rodziców uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące składy Rad Oddziałowych oraz Rady Rodziców:

 

1.         Rady Oddziałowe

Grupa

Pełniąca funkcja

Imię i nazwisko rodzica

I

Przewodniczący

Monika Knapik

Zastępca przewodniczącego

Maciej Gajewski

Skarbnik

Jolanta Stanisz

II

Przewodniczący

Marta Michniak

Zastępca przewodniczącego

Renata Spirodek - Nalepa

Skarbnik

Dorota Bielińska

III

Przewodniczący

Michał Morzyk

Zastępca przewodniczącego

Izabela Król

Skarbnik

Anna Krawczyk

IV

Przewodniczący

Dagmara Tesarska

Zastępca przewodniczącego

Dorota Waligóra

Skarbnik

Lucyna Łach

V

Przewodniczący

Magdalena Krawczyk

Zastępca przewodniczącego

Łukasz Surma

Skarbnik

Joanna Gurgul

 

 

2.         Rada Rodziców

Lp.

Pełniąca funkcja

Imię i nazwisko rodzica

 1.  

Przewodniczący

Michał Morzyk

 1.  

Zastępca przewodniczącego

Monika Knapik

 1.  

Skarbnik

Joanna Gurgul

 1.  

Protokolant

Dorota Bielińska

 1.  

Przewodniczący komisji rewizyjnej

Dagmara Tesarska

 1.  

Członek komisji rewizyjnej

Izabela Król

 

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej przedszkola lub na stronie przedszkola.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

.............................................

(podpis Przewodniczącego Rady Rodziców

 

Działania Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Na zebraniu Rady Rodziców, które odbyło się we wrześniu 2016 r. pani Dyrektor  zapoznała zebranych i poddała pod zaakceptowanie podstawowe  dokumenty przedszkola, w tym Program wychowawczo- profilaktyczny, Roczny plan pracy i inne. Rada Rodziców została także zapoznana z Planem nadzoru pedagogicznego. Na pierwszym zebraniu Pani Dyrektor zapoznała rodziców z Regulaminem Rady Rodziców a następnie odbyły się wybory do Rady Rodziców. Przewodniczącą została pani Magdalena Krawczyk, zastępcą- pani Ewelina Romańska, skarbnikiem- pan Łukasz Szydłowski, protokolantem- pani Dorota Bielińska, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców, członkiem Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców- pani Marta Klimek. Skarbnik Rady Rodziców z ubiegłego roku szkolnego- pani Marta Maziarz- przedstawiła sprawozdanie z wykorzystanych środków w ramach funduszu Rady Rodziców. Pozostałe środki przekazała nowo wybranej Radzie. Decyzją Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 nie będzie pobierana jednorazowa składka na Fundusz Rady. Środki na bieżące potrzeby będą zbierane przez Rady oddziałowe. Pani dyrektor przedstawiła propozycję przebiegu dnia świętego Mikołaja. Ustalono kwotę paczki Mikołajkowej na 35zł. Paczki zakupią rady oddziałowe. Rada Rodziców została poinformowana o procedurze awansu zawodowego i zbliżającej się ocenie pracy pani Agnieszki Rodzaj.

W październiku pani dyrektor przedstawiła do zaopiniowania przez Rade Rodziców Plan finansowy na rok 2017. Rodzic z grupy III zaproponował zmiany w jadłospisie, które zostały przedyskutowane  z ogółem rodziców obecnych podczas tego zebrania.

W listopadzie zwołano posiedzenie rady Rodziców, na którym ustalono zmiany dotyczące organizacji Dnia Babci i Dziadka. Rada zaakceptowała zmiany i przyjęła do głosowania. Ustalono Plan imprez przedszkolnych. Ustalono terminy zebrań z rodzicami, uzgodniono sposób organizacji tradycyjnych wigilijek grupowych oraz balu karnawałowego. Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o pomoc w świątecznym udekorowaniu sal. Ustalono kolejny termin zebrania Rady Rodziców na przełomie stycznia i lutego. Pani Dyrektor przybliżyła przepisy związane z rekrutacją do przedszkola.

W styczniu Pani Dyrektor przedstawiła ogólne wyniki i wnioski z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego. Poinformowała także o procedurze awansu zawodowego i zbliżającej się ocenie pracy pani Małgorzaty Cieśli. Pani Dyrektor poinformowała i ustaliła z przedstawicielami zmianę wysokości opłat za posiłki. Od 1 września 2017 r. kwota ta wyniesie: 7 zł dziennie za 3 posiłki, 5,50 zł dziennie za 2 posiłki. W II semestrze rada Rodziców poprzez rady oddziałowe angażowała się w bieżącą organizację przedszkola oraz życie wewnętrzne grup. Współdziałała z Dyrekcją przedszkola w ramach procedury oceny pracy pani Małgorzaty Cieśli, zakupu pamiątkowych nagród i wykonania dyplomów dla odchodzących z przedszkola dzieci. Rada Rodziców dofinansowała zakup pamiątkowych książek dla dzieci 5 i 6- letnich. W miesiącu czerwcu rodzice wyrazili chęć współpracy w organizacji Dnia Dziecka. Przedstawiciel Rady Rodziców zorganizował ognisko grupowe dla dzieci z grupy II. 26 czerwca Pani Dyrektor podsumowała pracę przedszkola, przedstawiła ogólne wyniki i wnioski z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017. Pani dyrektor poinformowała także, że chętni rodzice mogą od 1 września 2017 r. skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia w Ergo Hestii. W związku ze śmiercią rodzica dziecka z grupy IV Rada Rodziców zakupiła wieniec za kwotę 120 zł oraz przeznaczyła 50 zł na mszę. Przedstawiciele Rady Rodziców grupy IV udzielili wsparcia materialnego i psychologicznego matce dziecka. Podczas dotychczasowych spotkań omawiane także były bieżące sprawy dzieci, jak również zatwierdzane były wydatki w ramach statutowych działań przedszkola. Środki te pochodziły z funduszu Rady Rodziców z roku szkolnego 2015/2016.


Ostatnia aktualizacja: 2019-02-07