Kontrast
Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni
Strona głowna  /  Informacje
Informacje

Aktualnizacja: 01.09.2019 r.

DYREKTOR

mgr Katarzyna Cieśla

PRZYJMUJE STRONY W:

- poniedziałek od godz. 12.00-14.30
- wtorek od godziny 9.30-12.00
- środa od godz. 11.00-14.30  (jeżeli jestem obecna w kancelarii to zapraszam Rodziców też po tej godzinie)

Zastrzega się, że np. ze względu na pełnioną funkcję i wynikające z tego obowiązki dyrektor może być wyjątkowo nieobecny w tych godzinach.

Podczas nieobecności dyrektora społeczną funkcję zastępcy pełni Pani mgr Barbara Balicka, a gdy tej osoby nie ma to w sprawach związanych z bezpieczeństwem należy kontaktować się z Panią mgr Agatą Gajewską i sekretarką.

 

Informacja dla Rodziców z roku 2017/2018

W związku z art. 68 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), ustawą z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133)
oraz przekazywaną przez Przedszkole informacją o konieczności stałej kontroli higieny głowy dzieci, Dyrektor informuje o planowanym badaniu skóry głowy dzieci, które nastąpi w planowanym terminie: po 6 grudnia 2017 r.

Termin badania jest ustalany z Poradnią na ul. Floris (skąd zostanie oddelegowana pielęgniarka) i będzie podany na tablicy ogłoszeń.
W związku z planowaną kontrolą niezbędne jest wyrażenie zgody przez rodzica dziecka. Zgody w formie pisemnej na udostępnionym nauczycielom i Państwu druku należy
przekazać nauczycielom grupy dziecka.Poniżej przekazuję Państwu Informację e-mail, którą otrzymały wszystkie szkoły w związku z zauważonym aktualnie na terenie naszego województwa problemem.

„Szanowni Państwo,

Mając na uwadze przypadki wszawicy wykryte wśród uczniów szkół z terenu województwa małopolskiego informujemy, że zgodnie z art. 68 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) obowiązkiem dyrektora jest sprawowanie opieki nad uczniami oraz zapewnienie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. Ponadto na podstawie pkt 11 ww. przepisu dyrektor szkoły współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. Dodatkowo profilaktyczna opieka zdrowotna w szkole w przepisach prawa oświatowego ujęta została w art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). Zakres ww. opieki regulują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133).
Zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia pielęgniarka sprawują profilaktyczną opiekę nad uczniami w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej. Objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną przez pielęgniarkę winno być poprzedzone uzyskaniem zgody wyrażonej przez rodziców małoletniego ucznia. Wymóg odebrania od przedstawicieli ustawowych dziecka ww. oświadczenia wynika z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).W tym miejscu warto przytoczyć stanowisko Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia wyrażone w komunikacie z dnia 23 grudnia 2013 r., w którym przyjęto że zgoda rodziców na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Nie ma więc konieczności uzyskania każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości głowy u dziecka. Należy pamiętać, że udzielanie świadczeń zdrowotnych powinno odpowiadać wymogom określonym w wyżej przywołanej ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak i rozporządzeniu w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Dlatego też:
- o terminie planowanej kontroli higienicznej należy powiadomić rodziców lub opiekunów
dziecka;
- kontrola musi być prowadzona w sposób indywidualny w wydzielonym pomieszczeniu;
- pielęgniarka, higienistka szkolna przeprowadzająca kontrolę powiadamia o jej wynikach dyrektora szkoły, informacja ta obejmuje jedynie fakt wystąpienia wszawicy oraz skalę
zjawiska w danej grupie dzieci i nie może obejmować danych personalnych dziecka;
- równocześnie pielęgniarka przeprowadzająca badanie skóry głowy zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, u którego zaobserwowano wszawicę lub inne dolegliwości skórne o konieczności podjęcia niezwłocznych działań leczniczych i higienicznych; w razie potrzeby instruuje rodziców w przedmiocie sposobu dalszego postępowania oraz monitoruje skuteczność ich działań.
W przypadku wyrażenia przez rodziców sprzeciwu w związku z informacją o planowanym badaniu skóry głowy dziecka, jak również w sytuacji niepodejmowania przez rodziców
dziecka z wykrytą wszawicą niezbędnych działań higienicznych, osoba odpowiedzialna za profilaktyczną opiekę zdrowotną powiadamia dyrektora szkoły.
W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, dyrektor szkoły zawiadamia
ośrodek pomocy społecznej, o potrzebie udzielenia rodzinie pomocy opiekuńczo-wychowawczej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

MP1.436….2017

Oświadczenie 1

W związku z art. 68 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133)
oraz przekazywaną przez Przedszkole informacją o konieczności stałej kontroli higieny głowy dzieci

o ś w i a d c z a m,

że wyrażam zgodę na dokonanie przez pielęgniarkę- higienistkę szkolną 2 kontroli higieny głowy mojego dziecka/dzieci:
1. ……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
2. ……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
3. ……………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko dziecka)
która odbędzie się na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 w Bochni w terminie 3 ustalonym przez Przedszkole z Przychodnią na ul. Floris w Bochni 4 .
……………………………………..
(miejscowość i data)

………………………………………………………..
Podpis rodzica/rodziców/ przedstawiciela ustawowego dziecka

1 Informacje dodatkowe:
Oświadczenie należy przekazać nauczycielowi grupy nie później niż do 6 grudnia 2017 r. 2 Pielęgniarka przeprowadzająca badanie skóry głowy zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, u którego zaobserwowano wszawicę lub inne dolegliwości skórne o konieczności podjęcia niezwłocznych
działań leczniczych i higienicznych; w razie potrzeby instruuje rodziców w przedmiocie sposobu dalszego postępowania oraz monitoruje skuteczność ich działań.
3 stanowisko Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia wyrażone w komunikacie z dnia 23 grudnia 2013 r., w którym przyjęto że zgoda rodziców na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Nie ma więc konieczności uzyskania każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości głowy u dziecka.4 Pierwsza data będzie podana na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.


Ostatnia aktualizacja: 2020-02-19