Kontrast
Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni
Strona głowna  /  Rodo
Rodo

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 w Miejskim Przedszkolu nr 1

 w Bochni

 Szanowni Państwo,

 

  Miejskie Przedszkole nr 1 z siedzibą w Bochni, zwane dalej Przedszkolem przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych wymaganą normą prawną wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
które to stosowane jest w Polsce od dnia 25 maja 2018 r.
informujemy, iż:

 

1. Miejskie Przedszkole nr 1 z siedzibą w Bochni ul. gen. T. Jakubowskiego 12, 32- 700 Bochnia w świetle przepisów jest administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami;

 

2. Podanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dzieci w szczególności w zakresie: danych identyfikacyjnych dziecka (imię, nazwisko data i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL- seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, dane o rodzicach (imię, nazwisko, adres zamieszkania - jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka), adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców, oświadczenie o miejscu zamieszkania, pracy rodziców, oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata jest wymogiem ustawowym;

 

3. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa Dzieci przetwarzane są w następujących celach:

 1. wykonywania czynności rekrutacyjnych, ewidencyjnych na podstawie wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa rangi ustawowej na placówki oświatowe;
 2. wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem za uczęszczanie do przedszkola, zgodnie z udzieloną zgodą;
 3. prowadzenie dokumentacji pobytu dzieci w przedszkolu, organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej na podstawie wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa rangi ustawowej na placówki oświatowe, m. in. Prawa oświatowego, Karty nauczyciela czy Ustawy o systemie oświaty;
 4. wykonanie obowiązku sprawozdawczego oraz w celach statystycznych, wynikających z ustawy;
 5. utrzymywania, wyświetlania strony internetowej i strony FB oraz ich zawartości (tj. wizerunku wychowanków przedszkola), komunikowania się przez te strony. Podstawą do wykorzystania danych tam zawartych jest Pana/Pani zgoda wyrażona w imieniu własnym, jak i dzieci lub odpowiednie przepisy prawa;
 6. wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Przedszkola, w tym polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz mienia Przedszkola.

 

4. Ma Pan/Pani prawo do:

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. żądania od Przedszkola dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych;
 3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie. Możliwe jest także, że – zgodnie z przepisami prawa – Przedszkole będzie uprawnione
  do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego– o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się
  z naruszeniem ww. przepisów.

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dzieci są:

 1. uprawnione podmioty (na podstawie przepisów prawa) w tym: MEN – poprzez System Informacji Oświatowej, jednostka prowadząca – Gmina  Miasta Bochnia, jednostki kontrolujące,
 2. podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie Pana/Pani zgody lub upoważnienia.

 

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa Dzieci będą przechowywane w zależności od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Przedszkole rozwiązań, a także wyrażonej przez Pana/Pani zgody/zgód oraz oświadczeń, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.

 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dzieci narusza przepisy prawa.

 

8. Przedszkole poprzez przekazanie niniejszej informacji realizuje obowiązek prawny w razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedszkolu nr 1, z którym można skontaktować się pisząc na adres: przedszkole1bochnia@gmail.com lub telefonicznie: 146126094.    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25