Kontrast
Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni
Strona głowna  /  Profilaktyka zdrowia
Profilaktyka zdrowia

Dotyczy informacji przesłanych do szkół i przedszkoli przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w sprawie koronawirusa:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

https://dokumenty.men.gov.pl/Infolinia.jpg

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

lub

 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE MINISTERSTWA POD WSKAZANYM LINKIEM.

MINISTERSTWO ZDROWIA: W TEKŚCIE: Byłeś w Chinach i źle się czujesz? Sprawdź co robić!    LISTA ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH

https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic

INFOLINIA

https://dokumenty.men.gov.pl/Infolinia.jpg

 


Zadania realizowane w ramach edukacji zdrowotnej:

 W naszym przedszkolu realizowane są nastepujące działania z zakresu edukacji zdrowotnej:

 • codzienna gimnastyka i zabawy ruchowe prowadzone w trakcie realizacji zajęć przez nauczycieli grup;
 • codzienne spacery i ruch na świeżym powietrzu;
 • przestrzeganie zasad higieny wynikacych z ramowego rozkładu dnia i potrzeb dzieci;
 • wycieczki bliższe i dalsze;
 • spotkania ze stomatologiem, lekarzem, pielęgniarką, straznikiem miejskim, policjantem;
 • realizacja treści podstawy programowej związanych z bezpieczeństwem i profilaktyką poprzez realizację programu edukacji przedszkolnej;
 • wycieczka do straży pożarnej;
 • organizacja szkolenia "Mały ratownik" dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • udział pracowników w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • możliwość szczotkowania zębów w grupach II-V we współpracy z rodzicami;
 • udostepnienie materiałów z zakresu edukacji zdrowotnej, aktywnego trybu życia na przedszkolnych gazetkach i poprzez stronę internetową;
 • całoroczne warsztaty edukacyjno - kulinarne prowadzone przez dietetyka;
 • kontrakty grupowe związane z tematyką bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowia;
 • nauka i utrwalenie numerów alarmowych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy oraz poprzez specjalnie zorganizowaną gazetkę;
 • nawiązanie współpracy z lekarzem i pielęgniarką;
 • rozwijanie u dzieci umiejętności dokonywania wyborów i odróżniania dobra od zła.
 • Udział przedszkola w kolejnej edycji programu „Akademia Aquafresh”- Ogólnopolski Programu Edukacji Zdrowotnej. Udostępnienie opracowanych w ramach programu materiałów edukacyjnych. Udział dzieci w konkursie plastycznym;
 • Udział w Akcji: „Mamo Tato wolę wodę” Udostępnienie dzieciom nadesłanych materiałów opracowanych w ramach akcji oraz udostępnienie linku do strony: https://www.wolewode.pl/dla-rodzicow/artykuly/w-jaki-sposob-zachecac-dzieci.html Rodzice będą mieli możliwość zapoznać się tam z informacjami dotyczącymi tego np.:
  -W jaki sposób zachęcać dzieci do picia wody?
  -Jak powinna wyglądać dieta dziecka?
  -Dlaczego powinniśmy uczyć dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych?
  -Żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 • omówienie piramidy zdrowego żywienia i organizacja zajęć kulinarnych w grupach propagujących zdrowy styl życia;
 • zbieranie zużytych nakrętek i baterii w ramach akcji charytywnej i ekologicznej;
 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych dzieci w tym osób niepełnosprawnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji- zdrowie emocjonalne i społeczne;
 • planowany udział dzieci w akcji "Sprzątanie świata";
 • organizacja zabaw na śniegu, zjazdy saneczkowe- propagowanie zdrowego stylu życia "Zimowe sporty";
 • omówienie bezpieczeństwa podczas ferii zimowych;
 • planowane zabawy ruchowe w ramach Dnia Dziecka i dyżuru wakacyjnego;
 • organizacja przedstawień teatralnych z zakresu tematyki prozdrowotnej;
 • udział dyrektora w szkoleniu "Edukuj zdsrowo. Żywienie w placówkach nauczania i wychowania." 05.10.2017 r., wykorzystanie  zdrobytych informacji - opracowanie i wykorzystanie folderu rodzicom z zakresu treści przekazanych podczas szkolenia. (kwiecień 2018 r.)
 • przed zakończeniem roku szkolnego omówienie zasad związanych z bepieczeństwem podczas wakacji;
 • Na stronie internetowej udostępniono rodzicom linki, któe należy skopiować do przeglądarki:
  http://www.zebymalegodziecka.pl/abc_higieny/dla_dziecka/1/
  http://www.youtube.com/watch?v=OJcHH_49B0A&feature=player_embedded

  W jaki sposób zachęcać dzieci do picia wody? :: Dla rodziców :: wolewode.pl

  "Mamo! Nie chcę pić wody! Wolę oranżadę!" - to najczęściej słyszy rodzic, kiedy próbuje nakłonić swoją pociechę do wypicia szklanki...wolewode.pl

 
Planowane i zrealizowane zadania w ramach edukacji zdrowotnej, bezpieczeństwa i profilaktyki w roku szkolnym 2017/2018:
W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu były, są i będą realizowane następujące działania z zakresu edukacji zdrowotnej:
1. W okresie wakacyjnym przeprowadzono remont schodów wewnętrznych, dokonano wymiany drzwi szt. 2;
2. Przeprowadzono wymagane kontrole;
3. Przed rozpoczęciem roku szkolnego wydano zarządzenia dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i higieny;
4. W sposób bieżący monitorowane są i aktualizowane przyjęte w przedszkolu procedury.
5. Dzieci mają zapewniony dostęp do wody pitnej- w holu znajduje się dystrybutor wody, z którego wszyscy mogą skorzystać, również rodzice i odbierający dzieci opiekunowie.
6. W przedszkolu jest realizowany Program adaptacji dzieci, który staramy się w miarę możliwości modyfikować.
7. We wrześniu zorganizowano zebrania z rodzicami dzieci, podczas których zapoznano rodziców
z podstawową dokumentacją pracy przedszkola i omówiono zasady współpracy.
8. W holu przedszkola zorganizowana jest gazetka na temat bezpieczeństwa.
9. Przygotowano i przeprowadzono próbną ewakuację we współpracy ze specjalistą, inspektorem
ds. BHP.
10. W przedszkolu obowiązuje Książka wyjść.
11. Zauważone usterki zgłaszane są na bieżąco konserwatorowi w sposób bezpośredni i poprzez wpis do książki napraw.
12. Przedszkole w swojej pracy uwzględnia zgłaszane przez rodziców wnioski w tym szczególnie związane z bezpieczeństwem.
13. Do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa angażowani są rodzice m.in. poprzez możliwość udziału w wycieczkach.
14. W przedszkolu został powołany koordynator ds. bezpieczeństwa P. Barbara Balicka, która pełni również społeczną funkcję zastępcy dyrektora, a w przypadku nieobecności zastępuje ją Pani mgr Agata Gajewska.
15. W przedszkolu aktualizuje się apteczkę, a do udzielania pierwszej pomocy wyznaczono 3 N-li.
16. Na placu zabaw obowiązuje Regulamin, który jest tam udostępniony.
17. W przedszkolu obowiązuje regulamin organizacji wycieczek.
18. W przedszkolu zorganizowano szkolenia dla pracowników w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
19. Podczas wycieczek wykorzystywane są elementy odblaskowe np. kamizelki, nauczyciele zwracają uwagę na zapewnienie przez rodziców właściwego ubioru stosownie do warunków pogodowych.
20. Przygotowano nowy statut przedszkola, w którym regulowane są również sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
21. W celu realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem przedszkole współpracuje z: inspektorem specjalistą BHP, organem prowadzącym, strażą pożarną, policją, strażą miejską, radą osiedlową, MOPS, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Caritas, Parafią św. Pawła Apostoła w Bochni i innymi.
22. W przedszkolu obowiązuje Ramowy Rozkład Dnia, który określa organizację pracy przedszkola, zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.
23. Przedszkole zatrudnia logopedę, organizuje zajęcia z psychologiem i terapeutą stosownie
do potrzeb.
24. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla dzieci, rodziców i nauczycieli, w zakresie realizacji tych zadań współpracuje z PPP w Bochni i ośrodkami doskonalenia nauczycieli.
25. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne oraz przeprowadzają diagnozę, która zakończona jest wydaniem Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
26. W przedszkolu opracowano Plan współpracy z: PSP7 i PSP5 uwzględniający działania z zakresu adaptacji dzieci do warunków szkoły- rozpoczęcia nauki w szkole.
27. Udział dyrektora w szkoleniu "Edukuj zdrowo. Żywienie w placówkach nauczania i wychowania." 05.10.2017 r., wykorzystanie zdobytych informacji- opracowanie i wykorzystanie folderu rodzicom z zakresu treści przekazanych podczas szkolenia. (kwiecień 2018 r.);
28. Organizacja gazetek tematycznych: W przedszkolu na stałe wywieszone są różnorodne materiały edukacyjno- informacyjne udostępnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz PSSE dotyczące profilaktycznej ochrony przed zachorowaniem na grypę.
 
 
 
Aktualizacja: 05.10.2014 r.
 
Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi linkami:
http://www.zebymalegodziecka.pl/abc_higieny/dla_dziecka/1/
http://www.youtube.com/watch?v=OJcHH_49B0A&feature=player_embedded
 

DZIAŁANIA PROZDROWOTNE
W NASZYM PRZEDSZKOLU
W LATACH 2008- 2014

W naszym przedszkolu kładziemy bardzo duży nacisk na promocję zdrowia i aktywność ruchową.
Dzieci codziennie angażowane są w zabawy ruchowe zarówno w sali jak i na 
świeżym
 powietrzu. Organizujemy również różne wyjścia o charakterze prozdrowotnym w celu uświadomienia,
jak ważna jest dbałość o zdrowie. W  zdjęcia
z różnych sytuacji związanych z promocją zdrowia i aktywnością ruchową są dostępne w galerii, jak też na stronie fb.


adania

Rodzaj przedsięwzięcia

(konferencja, sesja, projekt, konkurs, zajęcia edukacyjne itp..)

Krótki opis działania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna
za realizację

 

Sposoby upowszechniania wiedzy przez placówki szkolne o głównych uwarunkowaniach zdrowia oraz możliwościach oddziaływania na własne zdrowie

 

Organizacja gazetek dla rodziców
i dzieci.

 

 

 

 

 

W przedszkolu na stałe wywieszone są różnorodne materiały edukacyjno- informacyjne udostępnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz PSSE dotyczące profilaktycznej ochrony przed zachorowaniem na grypę.

 

Rodzice mogą dowiedzieć się z nich o tym jak dbać
o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności
na grypę i przeziębienia.

 

 

 

2008- 2014

 

dyrektor

Przedstawienia teatralne

Spektakl pt. „Przygody Okruszka”- cel realizacja programu zdrowotnego w zakresie zdrowia psychicznego. Umiejetność dokonywania wyborów i odróżniania dobra od zła.

 

07.01.2009

Beata Burzyńska

Przedstawienia teatralne

Cel realizacja programu zdrowotnego w zakresie zdrowia psychicznego.

 

Spektakl uświadamiał małym widzom konieczność niesienia pomocy słabszym i młodszym. Uczył również posłuszeństwa wobec rodziców.

15.04.2009

Beata Burzyńska

Spotkanie z pielęgniarką

Podczas spotkania dzieci poznały zasady dbania o swoje zdrowie. Nauczyły się udzielać pomocy w nagłych wypadkach. Poznały zawód pielęgniarki.

 

29.11.2010

Agata Gajewska

Referat- zespół samokształceniowy

Organizacja zespołu samokształceniowego dla N-li z bocheńskich szkół. Wygłoszenie referatu dla nauczycieli:

„Jak się ruszam- tak się uczę”.

 

 

31.03.2011

Monika Buziak- Halberda

„Akademia Aquafresh”

 

Udział dzieci w III edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”.

Udostępnienie opracowanych w ramach programu materiałów edukacyjnych. Udział w konkursie plastycznym nt. szczotkowania zębów. Pogadanka dla dzieci dotycząca higieny jamy ustnej. Organizacja spotkania ze stomatologiem.

 

2011/2012

Agnieszka Rodzaj, dyrektor

Konkurs plastyczny

Udział dzieci w ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Maluchy, średniaki, starszaki to bezpieczne przedszkolaki.

Cel: ograniczenie ilości niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci.

2013

dyrektor

Prowadzenie strony internetowej

Udostępnienie rodzicom linków do ciekawych stron internetowych poświęconych zdrowiu w tym zdrowiu psychicznemu.

 

2014

Monika Buziak- Halberda

 

 

 

 

----

 

 

----

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-05-05